Diverse bg

Ülevaade bahá'í usust

“Kuni ühtsus ei ole kindlalt juurutatud, on inimkonna heaolu ja selle rahu ja turvalisus kättesaamatu.”

— Bahá’u’lláh

Eesti Bahá’íd on osa ülemaailmsest kogukonnast, mis pingutab, et edendada inimkonna vaimset, sotsiaalset ja materiaalset olukorda.

Üks inimsugu

Me usume, et Jumal lõi meid üheks inimsooks. Oleme kõik selle planeedi kodanikud ja peame selle eest hoolt kandma. Igaüks sünnib siia ilma Jumala õilsa ja kauni loominguna. Meie eesmärk elus on jõuda Jumalale lähemale, teenides isetult neid, kellega me seda planeeti jagame. Selline ühtsuse põhimõte kätkeb endas üleskutset vabaneda eelarvamustest ja süsteemsest ebavõrdsusest, mis liigitab inimesi etnilise tausta, rahvuse, soo ja ühiskonnaklassi järgi.

Usume ühte Jumalasse, armastavasse Loojasse. Jumal on piiritu, kõiketeadev, kõikvõimas ja kõike andestav. Kõik inimese parimad omadused on jumalikkuse peegeldused. Jumala loominguna ei suuda me Teda iial täielikult mõista. Jumal suhtleb meiega sõnumitoojate kaudu, keda nimetatakse ka jumalikeks harijateks. Me võime Jumalat tundma õppida nende sõnumitoojate sõnu ja kirjutisi uurides.

Bahá'í usule panid aluse kaks jumalikku harijat, Báb ja Bahá'u'lláh. Nad mõlemad elasid Pärsias 19. sajandil, pöördeliste sündmuste ajastul. Báb, kelle nimi tähendab väravat, kutsus kõiki üles otsima vaimset tõde vaba südamega, kiindumata ebausu või vaimulikkonna külge. Bahá'u'lláh, kelle nimi tähendab Jumala hiilgust, nägi ette tulevikku, kus kogu inimkond toimib nagu üks pere. Tema õpetused aitavad meil luua tasakaalukamaid suhteid naiste ja meeste, mustade ja valgete, rikaste ja vaeste, Ida ja Lääne, omade ja võõraste vahel.

Bahá'u'lláh avaldas üle saja köite pühasid kirjutisi, nende hulgas on palved ja mõtisklused, seaduste kogu, müstilised tekstid ja Kindluse Raamat, mis hõlmab teoloogiat. Üks lihtsamini mõistetavaim kogu nendest pühakirjadest on Bahá'u'lláh’ Varjatud Sõnad, mis selgitavad usu olemust lühikeste ja kaunite lõikude abil.

Bahá'í usus ei ole vaimulikkonda ega preestriseisust. Igaüks vastutab ise oma suhte eest Jumalaga ja pühade tekstide õppimise eest. Iga bahá'í leiab iga päev aega palvetamiseks, pühakirja lugemiseks, mediteerimiseks ja bahá'í õpetuste elluviimise üle mõtlemiseks.

Igal aastal valib bahá'í kogukond kohalikud ja rahvuslikud nõukogud, mida tuntakse vaimsete raadidena. Kõigil 21-aastastel või vanematel bahá'ídel on õigus valida ja olla valitud. Bahá'í juhtimismudeli peamisteks märksõnadeks on mitmekesine liikmeskond, erapooletud valimised ja ühine otsusetegemine. Kiriklike võimukandjate ja preestrite asemel vastutavad kohalikud raed selle eest, et kogukonna liikmed tunneksid hoolitsust ja üksteisega seotust. Rahvusvaheline nõukogu, mida tuntakse kui Ülemaailmset Õigluse Koda, valitakse iga viie aasta tagant.

Kogukondade arengule suunatud tegevused naabruskondades

Usume, et kestvad muutused ühiskonnas saavad alguse naabruskonna tasandil, kus suhted rajatakse vastastikusele armastusele ja austusele. Seepärast alustame tegevustega kitsas ringis, tulles kokku kogukonna keskustes ja kodudes, kus kõigil vanuserühmadel on võimalus koos areneda. Meie peamised kogukondade arengule suunatud tegevused on järgmised.

Meditatiivsetel kohtumistel tullakse kokku palvetama, laulma ja mediteerima. Need omandavad kohaliku kogukonna kultuurilise eripära ja kätkevad endas mitmesuguseid usutavasid. Palvuslikel kohtumistel on oma osa nii palvetel ja vaiksel mõtisklemisel kui ka rõõmsal laulmisel, pillimängul ja muudel kultuurilistel väljunditel.

Noorte ja täiskasvanute õpperingid pakuvad väikesearvulistele rühmadele võimalust üheskoos õppida. Teemade seas on hinge olemus, bahá'í usu peamised õpetused, usu rajajate elulood ning laste ja noorte õpetajate koolitus. Igas õpperingis on oma osa ka kogukonna arengule suunatud teenimistegudel.

Lastetunnid on kogukonna noorimate ja väärtuslikeimate jaoks. Meie tunnid aitavad lastel leida üles oma sisemist õilsust ja headust ning arendada neile Jumala poolt antud omadusi, nagu lahkus, heldus ja andeksandmine.

Noortegrupid aitavad 11–15-aastastel noortel läbida kriitilist perioodi oma elus ja saada moraalset selgust paljude otsuste tegemiseks. Noortegrupid viivad läbi heateo projekte oma kogukonna hüvanguks ning leiavad konstruktiivseid viise ühiseks ajaveetmiseks.